Pocení detoxikuje

Pocení detoxikuje nebezpečné výrobky z ropy

Nový výzkum odhalil něco pozoruhodného o tom, proč se tělo potí. Mimo známou roli v regulaci tělesné teploty bylo zjištěno, že pocení usnadňuje odstraňování nahromaděných těžkých kovů a petrochemických výrobků. To znamená, že pokud chceme být zdraví, měli bychom vyvinout pravidelné úsilí a více se potit.

Pocení je již dlouho známé jako zdroj tělesné a duchovní očisty. Dosud bylo zveřejněno jen velmi málo studií, ne-li žádná, které by potvrdily skutečnost, že pocení vyvolané teplem, nebo cvičením, způsobuje detoxikaci organizmu. Navíc, tento průběh detoxikace je čistě přírodní proces, bez nutnosti užívat různé „čistící“ léky nebo potravinové doplňky.

Se vzestupem biomedicíny by se dalo očekávat, že tento jednoduchý způsob jak tělo zbavit toxických kovů, bude zaveden do praxe. Opak je pravdou! Dodnes neexistuje žádná klinická studie, protože není zájem ji udělat. Lékaři, kteří ordinují tělesnou detoxikaci pocením, jsou považováni za šarlatány.

Pocení jako účinná detoxikace

V roce 2011 byla publikovaná v časopise Archives of Environmental and Contamination Toxicology studie, která mapovala účinky bioakumulace toxických prvků v lidském těle a způsob jejich vylučování.

„Bylo zjištěno, že toxické prvky jsou různou měrou zastoupeny v krvi, moči a v potu. Sérové hladiny pro většinu kovů a metaloidy byly srovnatelné s těmi, které uvádějí jiné vědecké studie a literatura. Mnoho toxických prvků, jak se zdá, je přednostně vylučována potem. Některé toxické prvky nalezené v potu účastníků pokusu, nebyly vůbec obsaženy v krvi a moči. Pocení se jeví jako potenciální způsob eliminace řady toxických z lidského těla.“

„Bylo konstatováno, že „biomonitoring“ na toxické kovy prostřednictvím odběru krve a moči se může jevit jako nepřesný a neúčinný, nedává skutečný obraz celkové zátěže organizmu toxiny. Analýza potu by měla být považována za další metodu pro sledování bioakumulace toxických prvků u lidí.“

Jedná se skutečně o nový poznatek. Dodnes je pocení primárně považováno jako projev termoregulace těla (pot ochlazuje povrch pokožky a snižuje tělesnou teplotu, funguje jako celotělový chladící systém). Druhá, sekundární funkce potních žláz je vylučování vody a elektrolytů – při které dochází k „detoxikaci“.

Běžná konvenční lékařská praxe přehlíží význam vlivu životního prostředí na zdraví (např. zatížení kovy, petrochemie, toxiny), protože stopy toxinů nejsou správně měřené v krvi, nebo v moči.  To je špatně. Pacient pak podléhá iluzi, že je možné potlačit tělesné příznaky způsobené environmentálním zatížením léky (léky = patentované chemické látky)! Alternativní a jednoduchá metoda jak detoxikovat tělo pocením není lékaři nabízena ani doporučována. Pokud si praktický lékař uvědomuje funkci přírodních a integračních zdravotnických principů – a má odvahu jít proti oficiální medicíně – přijde o práci.

Proč vyšetření krve a moči neodhalí problém?

Tyto předběžné výsledky byly potvrzeny analýzou v roce 2012 zveřejněnou v Journal of Public and Environmental Health. Studie s názvem „arsen, kadmium, olovo a rtuť v potu: systematický přehled“, byla provedena odborníky z dětské nemocnice v Ontariu. Ve 24 studiích byla porovnávána úroveň toxických látek v potu.

Výsledek studie:

  • U jedinců s vyšší expozicí, nebo tělesnou zátěží, byla v potu překročena koncentrace toxinů mnohem víc, než při kontrole krve, nebo moči.
  • Arsen byl v potu několikanásobně vyšší u exponovaných jedinců, než u neexponovaných účastníků.
  • Kadmium bylo více soustředěno v potu, než v krevní plazmě.
  • Pocení je spojeno s molekulami o vysoké hmotnosti, jejichž hladina byla mnohem vyšší při intenzivním cvičení.
  • Hladina rtuti se normalizovala při opakovaném pobytu v sauně.
  • Výzkumníci došli k závěru, “ Pocení vyvolává účinnou detoxikaci toxických prvků.!“

Pocením odstraníte petrochemické BPA a ftaláty

Předchozí výzkum je jistě zajímavý, ale bude líp.

Další dvě studie, publikované v roce 2012, zjistily, že pocení významným způsobem eliminuje nebezpečné endokrinní narušení petrochemickými výrobky. Endokrinní orgány, žlázy s vnitřní sekrecí, produkují hormony, které rozesílají do celého těla pomocí krevního řečiště. Endokrinní systém může roznášet toxiny po celém těle.

První studie zkoumala 20 petrochemických sloučenin vylučovaných potem, krví a močí. Zjistili, že všudypřítomné petrochemické prvky, jako je například Bisfenol A (BPA) se vylučuje potem, ikdyž u některých jedinců nebyl v krvi ani v moči zjištěn! Z toho jasně vyplývá, že tělo využívá pot, aby se zbavilo toxinu BPA, který se akumuluje v tkáni.

Druhá studie stejné výzkumné skupiny, zahrnující také 20 petrochemických prvků, zjistila, že ftalát, plastifikátor způsobující rakovinu prsu a různé jiné stavy spojené s endokrinními disruptory, byl přítomen v moči v koncentracích dvakrát vyšší než v moči. U několika jedinců byl nalezen v potu, ale ne v jejich krevním séru… což naznačuje možnost uchovávání ftalátů a bioakumulace v těle!

Výzkumníci došli k závěru:

„Vyvolaná pocení může být užitečná pro usnadnění odstranění některých potenciálně toxických látek, včetně ftalátu DEHP a MEHP.“

Závěrečné poznámky

Závěr? Pocení má více funkcí než pouhé ochlazování těla. Zdá se, že je to způsob, jak se rychle zbavit nahromaděných toxinů – pocení je jednoduchá a účinná detoxikace. Starověcí lékaři a léčitelé správně tvrdí, že pokožka je největším vylučovacím orgánem.  Časté kožní problémy odrážejí stav chronické toxicity. Možná moderní věda teprve nyní dohání odvěké znalosti.

Pokud jde o praktické provádění, jak se správně potit? Cvičení a saunové terapie vám přinesou řadu dalších zdravotních výhod (nemluvě o tom, že se budete pak cítit skvěle). Spojte obě aktivity, vynaložte dostatek úsilí a disciplínu, dobře se zapoťte. Skutečně, jakákoliv forma cílevědomého pohybu s dostatečnou dlouhou dobou a správnou intenzitou, může vyprodukovat dobrý pot.  Edgar lan Poe kdysi prohlásil: „ Nejlepší věc v životě je být zpocený.“

Stephen J Genuis, Detlef Birkholz, Ilia Rodushkin, Sanjay Beesoon. Blood, urine, and sweat (BUS) study: monitoring and elimination of bioaccumulated toxic elements. Arch Environ Contam Toxicol. 2011 Aug ;61(2):344-57. Epub 2010 Nov 6. PMID: 21057782
Margaret E Sears, Kathleen J Kerr, Riina I Bray. Arsenic, cadmium, lead, and mercury in sweat: a systematic review. J Environ Public Health. 2012 ;2012:184745. Epub 2012 Feb 22. PMID: 22505948
Stephen J Genuis, Sanjay Beesoon, Detlef Birkholz, Rebecca A Lobo. Human excretion of bisphenol A: blood, urine, and sweat (BUS) study. J Environ Public Health. 2012 ;2012:185731. Epub 2011 Dec 27. PMID: 22253637
Stephen J Genuis, Sanjay Beesoon, Rebecca A Lobo, Detlef Birkholz. Human elimination of phthalate compounds: blood, urine, and sweat (BUS) study. ScientificWorldJournal. 2012 ;2012:615068. Epub 2012 Oct 31. PMID: 23213291

Regenračné centrum