Ultrazvuk způsobuje genetické změny

Ultrazvuk, který je mezi běžnými lidmi považován za neškodný, může nenávratně poškodit genetický aparát jakéhokoliv živého organismu! 

K takovému neutěšenému závěru se dopracovala skupina výzkumníků v Moskvě pod vedením vyššího vědeckého pracovníka Ruské akademie věd Petra Petroviče Garjaeva. Musíme přiznat, že „civilizovaná“ část lidstva způsobila ničivý úder svému genofondu pomocí ultrazvukové diagnostiky.

Musím se přiznat, říká P. Garjaev, na začátku výzkumů jsme se velmi obávali, že zákony genetiky mohou být negativně použity proti lidem. Ale ukázalo se, že to už dlouho dělá oficiální medicína pomocí vyšetření ultrazvukem. Nevědomky, co dělají, negativně ovlivňují genetický aparát člověka. A teď je těžké představit si, jaké dlouhodobé negativní následky přinesou tyto rozsáhlé experimenty na lidech.

Průnik do podstaty života

Vše začalo, když kandidát biologických věd Petr Petrovič Garjaev a kandidát matematicko-fyzikálních věd Andrej Alexandrovič Berezin si zadali odvážný úkol proniknout do vnitřní svatyně živé hmoty – vlnového genomu, který řídí vývoj organismu. Příroda pečlivě a usilovně chrání genom před narušením, aby zachovala pro budoucí generace dědičné programy. Ale vědci se rozhodli vnést do nich změny a zadat nové informace – „texty“ do DNA.

Je známo, že z buněk izolované molekuly DNA vydávají různé zvuky. To je skutečná symfonie života, kde jsou přítomny tóny všech tkání, orgánů a systémů, které se mohou vyvíjet podle příkazu DNA. Ale vědci zatím mohou zjistit pouze spektrum akustických oscilací. Je jich tak mnoho a jsou tak slabé, že je mohou rozlišit pouze super detekční zařízení.

Vybrat z tohoto chaosu jednotlivé zvuky života pomáhají vědcům nosiče světla – fotony. Hélio-neonový laserový paprsek, se zaměří na vibrující molekulu DNA, od ní odražené světlo se rozptýlí a jeho spektrum zachytí citlivé nahrávací zařízení. Takový systém měření se nazývá fotonová korelační spektroskopie.

Garjaev a Berezin nalili do květů vodní roztok molekul DNA a ovlivnili jej generátorem ultrazvuku. Odmítli prozradit frekvence akustických vibrací, ale oznámili, že některé tóny lze slyšet uchem jako tenkou píšťalku. Výsledky experimentu vědci neskrývají, naopak považují za svou povinnost seznámit s nimi co nejvíce lidí.

 Symfonie života se ztratila

Před použitím generátoru ultrazvuku molekuly DNA vytvářejí zvuky v širokém rozsahu, od několika až po stovky hertzů – Hz. A po použití ultrazvuku molekuly zněly se zvláštním důrazem na stejné frekvenci 10 Hz. Tato frekvence zůstala stejná po dobu několika týdnů, které prošly po experimentu a její amplituda nebyla vůbec snížena. Obrazně řečeno, v symfonii života se ztratila rozmanitost frekvencí a převládla jedna pronikavá frekvence – tón.

Tento výsledek vysvětluje Garjaev obrazně na vysokorychlostním počítači, který okamžitě řeší a dává obrovské množství různých řešení. Představme si ale, že po počítači jsme udeřili kladivem a výsledkem je, že na všechny různorodé otázky dává stejnou odpověď. Něco podobného se stalo ve vlnovém genomu, když jsme ho ohlušili ultrazvukem. Jeho vlnová matrice se tím tak zkreslila, že se prudce zvýšila jedna frekvence.

Informace nemizí

Ale ještě více překvapil vědce další fakt, ke zkreslení akustické oscilace nedošlo hned. Po použití ultrazvuku prověřili zvukové frekvence preparátu DNA, ale nebyla nalezena žádná změna „v melodii“. Znechucení neúspěchem použitý preparát vylili a nalili nový preparát a uložili do chladničky. A když ho na druhý den rozmrazili a změřili nový nepoužitý preparát, byli ohromeni, neporušený preparát DNA se choval jako by byl sám zasažen ultrazvukem. Vědci potvrdili dalšími pokusy, že chlad a mráz nemá vliv na změnu rozsahu spektra frekvencí. A konečně nejvíce zarážející byl následující výsledek, když připravili nový preparát DNA a postavili ho na místo starého zasaženého ultrazvukem. Najednou preparát začal vykazovat všechny znaky jako by i on byl zasažen ultrazvukem.

Po sérii testů došli vědci k překvapivému závěru. Ultrazvuk ublížil molekulám DNA a ony si to zapamatovaly. Molekuly DNA zažily silný šok, po kterém se dlouho vzpamatovávaly a nakonec vytvořily vlnový fantom bolesti a strachu, který zůstal na místě pro ně strašného experimentu. Pod vlivem tohoto fantomu, i druhé, nové molekuly DNA, přežily podobný šok, který na nich zanechal stejné následky.

Deformace genetické spirály

Další studie ukázaly, že během ultrazvukového ozáření, dvojité spirály DNA se rozplétají a dokonce se trhají jako to je v případě silného zahřátí těchto molekul. V okamžiku těchto mechanických poškození se vytvářejí elektromagnetické vlny, které vytvářejí fantom. On je schopen ničit DNA stejně jako teplo a ultrazvuk.

K něčemu podobnému dochází, když zraněnému člověku amputují ruku nebo nohu a jeho pak mnoho let bolí „prázdné místo“.

Fantom v podobě jasné koule

Vědci byli schopni i vyfotit fantom DNA, když se kolem preparátu molekul DNA objevila jasná koule, ze které se rozcházely linie. Bylo to jako strom osvětlený bleskem, ale místo listů byl zahalen v oblaku světla z ultra lehkých mikročástic.

Fantom plaval kolem DNA preparátu a když preparát odstranili, fantom plaval dál nad místem. Tento „plovoucí strom“ byl zaznamenán na mnoha fotografiích.

Tyto experimenty dokazují, že ultrazvuk vytváří mechanické i energetické poškození molekul DNA. To znamená, že v genetickém programu může dojít k selhání, zkreslený vlnový genom vytváří poškozené tkáně a z nich se nemůže vyvinout zdravý organismus.

Ultrazvukové skenování

V současnosti je na celém světě módní ultrazvukové skenování. Tato metoda je v oficiální medicíně považována za zcela neškodnou a je široce používána k diagnostice dětí a zjišťování pohlaví dětí u těhotných žen. Lehkomyslnost a arogance „králů přírody“ jsou prostě neuvěřitelné.

Vědí, že některá zvířata používají ultrazvuk jako zbraň. Delfíni paralyzují ultrazvukem ryby, velryby, olihně atd.

Lékaři navrhují svým pacientům podobný efekt a oni ochotně souhlasí, dokonce dávají své děti na experimenty s ultrazvukem. 

Používání ultrazvuku může mít katastrofální důsledky pro budoucí generace

Naše výzkumy ukazují, že ultrazvuk může být velmi škodlivý pro živé systémy. Udělali jsme velké množství pokusů, abychom odstranili fantom poškozené DNA ultrazvukem, ale v místě se neustále objevovaly anomální vlnové struktury a tyto tvořily stále nové narušené genetické programy. Je strašné pomyslet, co použití ultrazvuku vytvoří v buňkách člověka. Není divu, že v dnešních nemocnicích se rodí tolik nemocných, ultrazvuk mohl změnit jejich vlnový genom a tím genetický program. Stejně tak i dospělým skenování nemocných orgánů ultrazvukem způsobuje složitější léčení.

Používání ultrazvuku může mít katastrofální důsledky pro budoucí generace. Není vyloučeno, že ultrazvukové techniky se provádí cíleně, za účelem poškození genetického potenciálu lidí.

Nepředvídané důsledky

  1. Garjaev říká: Super stabilita některých organismů, odolnost před škodlivými vlivy, je způsobena tím, že si dokáží udržet zdravé matrice vlnového genomu. I když je neustále ničí záření, pesticidy, elektromagnetická pole, jsou schopny nové buňky vytvářet podle základní matrice, programu. My jsme tuto schopnost probudili v zrnech pšenice a ječmene, v budoucnu je možné něco podobného objevit i u lidí. Jako by se jednalo o nějaký fantom zdraví, který vždy vytvoří novou buňku podle zdravého programu. Takový člověk by neměl problém s žádným zářením, včetně ultrazvuku.

V minulosti skupina PP Garjaeva zásadně odmítala pokusy s molekulami DNA lidí, důvodem byl strach z nepředvídatelných důsledků. Ale přesvědčení vědců bylo otřeseno, když si uvědomili, že ostatní „odborníci“ už dávno ničí genetický aparát člověka nevěda, co tvoří. Je možné, že tyto experimenty zašly příliš daleko a obnovit zdravý genofond lidstva nebude jednoduché.

Za svůj výzkum a postoj je P. Garjaev z oficiální akademické obce kritizován, protože veřejně odhaluje věci „neodhalitelné“, na druhé straně má velkou podporu, např. ER Muldašev ho ve svých knihách nazývá „geniálním ruským vědcem“.

 Zdroj: biosferaklub.info

Regenračné centrum