Žijeme ve velké mikrovlnce

V mikrovlnce vznikají další druhy záření

Mnozí z nás viděli drastický obraz toho, co se v mikrovlnce stane s ži­vým organizmem. Unikající mikrovlnné záření člověka nejprve oslepí, pak k zahřívání a zni­čení organismu.

Těsně po druhé světové válce Percy Spencer při po­kusech s magnetrony objevil, že se potraviny vystavené účinkům mikrovlnného záření zahřívají. Magnetrony, zařízení která generují mikrovlny, byly a jsou využívány k vojenským účelům a dosahují až obrovských výkonů. Zakrátko po objevení vlivu na potraviny, tedy v roce 1947, vznikl prototyp mikrovlnky, která je v podstatě produktem vo­jenského průmyslu.

Domácí mikrovlnky samozřejmě mají blokováno otevření dveří tak, aby nedošlo k vážným úrazům. V mikrovlnce však vnikají i další druhy „záření“.

Radary

Nejprve k problému, který je velmi diskutován, k radaru. Základním prvkem radaru je stejný „původce“ mikrovln jako v mikrovlnce, ale o mno­honásobně vyšším výkonu. Při­tom radarů kolem nás je mnoho. Jsou umístěny nejen v armádních základ­nách, ale i na letištích, v letadlech, na lodích, a dokonce i k měření rychlosti na komunikacích.

Dosah radaru je dán v prvé řadě výkonem. Anténa vyšle vysokofrekvenční impulsy, které se pak odrážejí od různých předmětů (naše tělo je z velké části pohltí) a ne­kontrolovaně létají prostorem rych­lostí světla 300 000 km/s. Po­kud dopadnou na předmět pod úhlem 90o, odrazí se zpět k přijímacímu zařízení, které vyhodnotí vzdálenost, rychlost a jiné parametry.

Pokud někdo tvrdí, že radary neškodí, velice se mýlí. Škodí, ale hřeší se na to, že se toto už i tak velké záření kolem nás „jen trochu zvýší“. Zájmy a myšlení těchto lidí mě děsí. Zvažuji, zda je vhodné užít slova „strašení“, když používáme fakta. Mno­hým však tyto skutečnosti pomohou otevřít oči, a tak budu „strašit“ dále.

Radiové vlny

Kolem nás je celé spektrum elektromagnetických vln. Radiové vlny, od dlouhých vln (1102,9 metru), na nichž vysílá známá rozhlasová stanice, kterou jsme znali pod názvem „Hvězda“, přes střední a krátké vlny, televizní pásma, kmitočty používané mobilními operátory všude kolem, frekvence satelitní navi­ga­ce, radary v letadlech a různé jiné zdroje, až po délku vln v milimetrech. Vše je nejen kolem nás, ale proniká nebo prochází našim tělem.

Horší je, že tato elektromagnetická vlnění jsou přijímána různými kovovými předměty, které je mohou nejen pohltit, ale i jako antény vyslat dále. Mohou to být okapy, příbory, zkrátka jaké­koliv kovové předměty. Toto zne­čištění prostoru včetně jiných magnetických polí je to, čemu se říká elektro­smog.

Mobilní telefony

O vlivu mobilních telefonů bylo publikováno již mnoho. Od odu­mírání mozkových buněk, což bylo prokázáno na pokusech u myší, až na jiné nepříjemné vlivy. Důsledky se však ukáží až na dalších generacích, pokud to ovšem přežijí. Přednost mají v prvé řadě peníze, a tak se na nějaké vlivy moc hledět nebude a raději se poukáže na jiný problém, aby se stávající odsunul.

Kosmické záření a ozónová vrstva

Aby toho nebylo málo, po­dívejme se na ozónovou vrstvu. Nevadí, že ji likvidují freony a jiné lidské činnosti. Takže na ochranu proti sluneč­ní­mu záření použijeme krémy s různým faktorem a tváříme se spokojeně.

Rakouský fyzik Hess, nositel Nobelovy ceny, v roce 1912 objevil kosmické záření, které má velmi vysokou energii. Podle definice to jsou částice z neznámých kosmic­kých zdrojů o velmi vysokých ener­giích. Vše je předmětem výzkumu. Měl jsem možnost navštívit výzkumnou laboratoř akademie věd, kte­rá se zabývá zářením přicházejícím z kosmu. Je velice zajímavé po­zo­rovat přístroje a panely, které tyto spršky mnohdy milionů i miliard částic registrují. Tato laboratoř je v Kazachstánu, kousek od Alma-Aty, nad známým vysokohorským sta­di­ó­nem Medeo ve výšce téměř 4000 metrů.

Neutrina

Mimo známá spektra zá­ření existují i velmi zajímavé elementární částice – neutrina. Na ty prakticky nepůsobí gravitace ani elektro­magnetické vlivy. Z tohoto důvodu tyto částice procházejí jakoukoliv hmo­tou, i skrz zeměkouli (sa­mozřejmě i námi), aniž by ztratily svou energii. (Dřív se tyto částice nazývaly éter.)

Zdivočelé normy a zákony

Máme k dispozici příslušné normy a přístroje na měření vlivů, ale žijeme ve zdi­vočelé zemi, kde nás politici přesvědčují o opaku, takže pro ná­zornost uvedu některé převzaté údaje.

Od roku 1990 do roku 2000 platila v ČR vyhláška MZ ČR č. 408/1990, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektro­magne­tického záření, která brala v úvahu netepelné účinky, ale od roku 2000 začalo platit nařízení vlády č. 480/2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které připouští tepelné účinky. Autoři se odvolávají na „doporučení“ Rady Evropy, které u nás bylo beze změn a ověřování převzato jako zákon, i když existují státy, které zmíněné doporučení z dobrých důvodů neakcep­tovaly (mezi oponenty patří například Itálie, Švýcarsko a Polsko).

Limity jsou nastaveny vysoko

Limity jsou nastaveny velmi vysoko. Dnes už víme, že podle potřeb mobilních telefonů. Žádná odborná skupina, která se podílela na přípravě „doporučení“, se nezabývala ochranou proti dlouhodobému půso­bení elektromagnetických polí z hle­diska zdravotních důsledků, např. leukémie u dětí. Nebere se ohled na senzitivní jedince, kteří činí asi 3 % populace, dále děti, staré a nemocné lidi, včetně občanů, jimž tato pole vyloženě škodí. Nejvíce obav mají rodiče s malými dětmi, kteří žijí v těsné blízkosti vysílačů kde jsou permanentně ozařovány. Nikdo se například nezabýval vlivem záření na sníženou plodnost mužů, či problematikou ničení beta buněk v Langerhansových ostrůvcích pankreatu, a tedy obrovským nárůstem cukrovky.

Dlouhodobé působení elektromagnetických polí nebylo zkoumáno

Vládní nařízení je složitě koncipováno tak, že se nezjišťuje osobní odpovědnost v případě žalob za poškození zdraví. Hlavní hygienik ČR se odvolává na doporučení mezi­ná­rodní komise (ICNIRP), v němž ovšem stojí, že dlouhodobé půso­bení elektromagnetických polí z hle­diska zdravotních důsledků, např. vzniku rakoviny, nebylo zkoumáno. Dnes, po několika letech platnosti vládního nařízení, dochází k „nesouladu“ s řadou elektrotechnických předpisů … a vládní zelení měli úplně jiné starosti. Musíme si uvědomit, že peníze jsou až na prvním místě a jak jich využijí „lobisté“ snad ani nemusíme hádat. A vlivy různých škodlivých zón, včetně magnetických polí pod vedením vysokého napětí, tady raději ani „strašit“ nebudu.

Zničíme-li přírodu, zničíme sami sebe. Vždy je příčina a důsledek. Zkusme si představit, že příčinou je příliš mnoho lidí na zeměkouli a důsledkem současný stav životního prostředí. Podle závěrů výzkumů žije Ze­mě už několik let na dluh, ale věřím, že si pomůže. Je nesmírně mocnější než my. Stačí, když se třeba pořádně otřese. Vždyť jí ani nic jiného ne­zbývá. Ale my jsme lhostejní – vždyť když už, pak to třeba odnese až další generace.

Jiří Šup

Regenračné centrum