Záporné ionty a zdravé bydlení 2.

Iontový dům – zdravé bydlení 2.

Jiří Matějka

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy navyšující záporné ionty v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Každý je zodpovědný za své zdraví a snaží se pro něj dělat to, co je nejlepší. Nejde ale jenom o zdravý životní styl a jak člověk žije, ale také o to, kde žije. Člověk je ovlivňován jak venkovním prostředím, tak prostředím vnitřním, kde tráví převážnou většinu času a péči o jeho kvalitu nelze podceňovat.

Je důležité, aby bylo v interiérech vytvářeno prostředí, kde je člověku příjemně a cítí se zde dobře. Nejedná se pouze o estetickou podstatu věci. Svůj významný podíl na naší psychické a fyzické pohodě má prvek na první pohled neviditelný, ale o to více podstatný. Tímto prvkem je mikroklima ve vnitřním prostředí budov. Vnitřní mikroklima představuje kvalitu vzduchu uvnitř budov, jeho teplotu, vlhkost apod., zejména pak vzdušné záporné ionty.

Na jaře 2020 začala výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy pro zachování vysokých koncentrací vzdušných záporných iontů.

Vysoká hodnota vzdušných vitamínů v přízemí hrubé stavby

 Vzdušné ionty

Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice vzduchu, které se běžně vyskytují v prostředí kolem nás. Vyšší kvalitu prostředí pro lidské zdraví tvoří tzv. záporné ionty. Vliv záporných iontů na lidské zdraví je detailně popsán například Erwinem Neherem a Bertem Sakmannem, kteří obdrželi v roce 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Dělení iontů podle polarity

 • kladné(jejich představitelem je v přírodě ion dusíku); z hlediska biologického jsou škodlivé
 • záporné(ionty kyslíku a vodní páry); z hlediska biologického působení jsou nejdůležitější.

Zemská atmosféra obsahuje 78 % dusíku, 21 % kyslíku a zbytek – asi 1 % – tvoří vodní pára a vedlejší a vzácné plyny. Ionizace „trvá“ 10-6 sekundy a probíhá neustále (tvorba jako zánik).

Nad zemským povrchem nejsou kladné a záporné ionty v rovnováze. I když víme, že vždy při přirozené ionizaci vzduchu vzniká dvojice iontů s opačnými znaménky, nenaměříme na stejném místě stejný počet kladných a záporných iontů. Co je toho příčinou? Země nese záporný náboj a ionosféra (dobře vodivá, nabitá vrstva vzduchu ve výši asi 50 km nad zemským povrchem) nese kladný náboj. Mezi těmito dvěma póly existuje elektrické pole, ve kterém jsou kladné ionty přitahovány k Zemi, zatímco záporné ionty jsou přitahovány k opačně nabité ionosféře. Tak dochází k tomu, že nad zemským povrchem je stálá mírná převaha iontů s kladným nábojem.

V ovzduší se ionty pohybují rozdílnou rychlostí, která závisí na jejich hmotnosti a kvalitě prostředí. Čím menší ionty, tím rychlejší pohyb. Čím rychlejší pohyb, tím větší riziko zániku. Záporné ionty jsou menší než kladné, snadněji tedy zanikají. Tím, že ionty stále zanikají a vznikají nové, udržuje se v ovzduší jejich určitá koncentrace.

Zánik iontů

Ionty zaniknou, když se setkají dva ionty opačného náboje, vymění si elektron a stanou se z nich dvě elektricky neutrální částice. K zániku iontů dochází jak v ovzduší, tak na pevných površích, stejně ve venkovním jako ve vnitřním prostředí.

Iontové klima

Elektroiontové mikroklima ovzduší, které nás obklopuje venku i uvnitř budov, je neustále ionizováno. Vzduch obsahuje určité kvantum volných atmosférických iontů. Ionty jsou atomy nebo molekuly, které získaly nebo ztratily elektron. Ionty, které ztratily elektron, jsou kladné ionty (např. ion dusíku) a ty, které elektron získaly, jsou záporné ionty (např. ion kyslíku). V přírodě je ovzduší ionizováno v každém okamžiku, protože ionizační energie působí na zemském povrchu neustále. Po pocit komfortu člověka je určitý počet atmosférických iontů nezbytný. Působí příznivě na duševní a fyzické zdraví, zvyšuje mentální a fyzické schopnosti člověka, činí vzduch dýchatelnějším, lehčím, příjemnějším, je příčinou jeho svěžesti, zrychluje růst některých rostlin, na jiné organismy (bakterie) má naopak vliv destrukční.

Existuje několik způsobů, jak může být dosaženo ionizace vzduchu, vždy je k tomu ale potřeba určité množství energie.

Velikost této energie se nazývá ionizační energie. Jedním ze způsobů ionizace vzduchu je elektrický atmosférický výboj, což je v přírodě představováno bleskem. Dalším významným zdrojem iontů je tříštění vody v prostorech gejzírů a vodopádů. Dochází k tzv. Lenardovu efektu, kdy je odtrhávána část molekuly vody nesoucí přebytek elektronů. Stejný efekt lze pozorovat také po dešti. Je prokázáno, že nejvíce iontů se vyskytuje v blízkosti moří, oceánů, vodopádů, hor, borovicových lesů a ve vzduchu po bouřce. V exteriéru působí na vznik iontů také kosmické zářeni a ultrafialové složky slunečního záření.

Kromě kladných a záporných iontů se setkáváme s rozdělením na ionty lehké, střední a těžké. Lehké ionty jsou ionizované molekuly, těžké ionty vznikají absorpcí lehkých iontů na částice prachu, kouře či dýmu. Čím více je ovzduší znečištěno (prach, polétavé částice aj.), tím více lehkých (pro člověka žádoucích) záporných iontů zaniká a mění se na střední a těžké ionty. Počet lehkých iontů je tedy ukazatelem čistoty vzduchu.

Faktory ovlivňující koncentraci záporných iontů v budovách

Na koncentraci iontů v budovách mají podstatný vliv použité stavební materiály. Z tohoto hlediska se posuzuje elektrická vodivost a relativní permitivita. Relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) je veličina vyjadřující vlastnosti daného materiálu v prostředí. Relativní permitivita je konstanta stavebních hmot, která vyjadřuje, kolikrát se elektrická síla v prostředí zmenší nebo zvětší. V případě vzdušných záporných iontů to znamená, jaká bude výsledná koncentrace kladných a záporných iontů například v ložnici, kuchyni, nebo v obývacím pokoji.

Chceme – li dosáhnout příznivého elektroiontového mikroklimatu, je nutné vybavit místnosti materiály s vysokou relativní permitivitou. Použitím umělých materiálů, jako jsou podlahové krytiny z PVC a polyethylenu, či čalounění a koberce ze syntetických materiálů, vytvoříme povrch, který není schopen převzít (pohltit) záporný náboj.

V případě maleb doporučuji přidání čistého vápna (cca 30 %) nebo kaolinu do nátěrů na stěny. Pro podlahy je vhodné použít dřevěné nebo korkové obklady, ty mají vyšší permitivitu a vyšší úroveň povrchové vodivosti.

Vliv má také struktura povrchu materiálu. Je-li povrch nerovný a drsný, velikost kontaktní plochy je v podstatě větší a pravděpodobnost zániku iontů se zvyšuje. Použitím stavebních materiálů jako je kov, ocel či beton, dojde k vytvoření tzv. Faradayovy klece, která odstiňuje elektrické pole. V prostou bez elektrického pole se negativní ionty téměř nejsou schopny vytvořit, proto doporučuji provést potřebné úpravy konstrukcí.

Materiály, které ničí záporné ionty

Materiály v interiéru můžeme rozdělit do 4 skupin podle toho jakou mají míru povrchové vodivosti na schopnost pohlcovat lehké záporné ionty. Čím je vyšší procento, tím je materiál vhodnější:

 1. materiály pohlcující více jak 60 % lehkých záporných iontů: čerstvé pálené cihly bez povrchové úpravy, překližka bez povrchové úpravy, čalounická potahová bavlněná látka.
 2. materiály pohlcující 41–60 % lehkých záporných iontů: přírodní dřevo hladce opracované, čerstvá cementovápenná omítka, vlněný tkaný koberec, hliníkový plech, lakovaný ocelový plech, křídový papír, suché vyzrálé cihly, balicí papír, vysušená sádrová omítka.
 3. materiály pohlcující 21–40 % lehkých záporných iontů: papírová tapeta, syntetický koberec, měděný plech, vysušená cementovápenná omítka, přírodní korek bez povrchové úpravy.
 4. materiály pohlcující 20 % a méně lehkých záporných iontů: umakart, lakovaný korek s tvrzeným povrchem, nerezová ocel, mosazný plech, lino PVC, dřevotřísková deska se syntetickou dýhou, syntetická záclonovina, sklo tabulové.

Velmi nepříznivý vliv na tvorbu iontů má použité vzduchotechnické zařízení. V klimatizovaných objektech dochází ke snižování koncentrace lehkých záporných iontů. Klimatizace a rekuperace zajistí vzduch bez fyzikální, chemické a mikrobiální kontaminace, ale také jej zbaví jeho přirozené složky, a to vzdušných záporných iontů.

Vlastnosti vybraných materiálů

Pro použití v interiéru domu jsou nejvhodnější materiály s relativní permitivitou 6 (7) a vyšší.

Vliv elektrospotřebičů

V neposlední řadě má také vliv na ionizaci vzduchu provoz televizní, počítačové obrazovky, tablety, mobilní telefony aj., které se podílejí na rychlejším zániku lehkých iontů.

Koncentrace záporných iontů v běžném prostředí

 • v městském bytě 50-100 iontů/cm3
 • vzduch na ulici ve městě 100-500 iontů/cm3
 • vzduch v rodinném domě 900-1000 iontů/cm3
 • v lese nebo u moře 1000-5000 iontů/cm3 (pozor, neplatí na pláži)
 • vzduch u vodopádů 10 000-50 000 iontů/cm3
 • vzduch po bouřce 10 000-50 000 iontů/cm3
 • vzduch v některých jeskyních 20 000 – 500 000 a víc iontů/cm3

Vliv ionizace vzduchu na člověka

Ionizace vzduchu má vliv na člověka zejména při vdechování, tedy v plicích. K přímému působení dochází také na povrchu těla a kůží. Ionty mohou působit na člověka příznivě (-), ale i nepříznivě (+). Je tedy velice podstatné, zdali v interiéru převládají kladné nebo záporné ionty. Vzhledem k tomu, že člověk tráví v interiéru většinu svého času, měl by být kladen důraz na správnou koncentraci záporných iontů v tomto prostředí. Při vysoké koncentraci kladných iontů dochází k jejich vnikání do plic. Dále se tyto ionty mohou dostat do krve a do organismu, kde mohou působit nepříznivě na lidské zdraví. Mohou být příčinou bolestí hlavy, zvýšeného krevního tlaku, nervozity, únavy, někdy také mohou způsobovat alergii, astma i deprese. Napomáhají k zvýšené koncentraci serotoninu a histaminu. Zvýšená hladina serotoninu snižuje kapacitu plic. Zvýšená hladina histaminu způsobuje bolesti srdce, alergie, sennou rýmu, nespavost apod.

Pro člověka je tedy důležité co nejvíce potlačit tvorbu kladných iontů a podporovat tvorbu záporných iontů, které působí příznivě na jeho zdraví. Právě záporné ionty redukují množství serotoninu (hormonu štěstí) v mezimozku a tím dochází k jejich významnému uklidňujícímu účinku. Tyto ionty zvyšují oxidaci serotoninu, afinitu hemoglobinu a kyslíku a metabolismus ve vodě rozpustných vitamínů. Okysličování krve má pozitivní vliv na odolnost vůči chřipkovým onemocněním. Byl také prokázán pozitivní vliv záporných iontů na nervový systém, zejména na psychoneurózy a syndromy úzkosti a strachu. V neposlední řadě mají také příznivý vliv na spánek člověka. Pro pohodu člověka je stanoven minimální přípustný počet negativních lehkých iontů 200 až 300 na cm3. Optimální počet je 1 000 iontů/cm3.

Realizace Iontového domu

V květnu 2020 byla zahájena výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů. Dům se nachází v prostředí s vysokou hodnotou až 3.000 vzdušných záporných iontů / cm3. Cílem projektu je pomocí opatření zachovat a udržet vysoké hodnoty záporných iontů v domě po dokončení. V dalších číslech časopisu WM magazín budou zveřejněny další informace a postupy.

Jsem stavební odborník. Od roku 1990 provádím stavební činnost – výstavbu objektů, rodinných domů a rekonstrukce. Od roku 2014 provádím měření záporných iontů. Zajímám se o kvalitu vnitřního prostředí staveb, a právě záporné ionty jsou velmi důležitým prvkem pro zdravé bydlení.

Pokud chcete znát koncentraci záporných iontů u vás doma, v rekreačním domě, nebo v lázních, napište: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo Tel: +420 777 770 609. http://www.wmmagazin.cz/stavebni-poradce/

Doposud vyšlo:
Záporné ionty a zdravé bydlení 1 – WM magazín č. 222/223
Záporné ionty a zdravé bydlení 2 – WM magazín č. 224
Záporné ionty a zdravé bydlení 3 – WM magazín č. 225
Záporné ionty a zdravé bydlení 4 – WM magazín č. 226

(časopis v e-verzi si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz)

Ne webu časopisu WM magazín najdete některé články v plné verzi: http://www.wmmagazin.cz/category/zdrave-bydleni/

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín

 

Regenračné centrum

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář