Petícia za záchranu Kóty zulu 664

Petícia za záchranu prírodnej lokality Stožky (kóta zulu 664) v k.ú. Markušovce

My, občania Slovenskej republiky, protestujeme proti zámeru zriadiť kameňolom a začať vykonávať dobývanie v lokalite „Stožky“, ktorá predstavuje kótu 664 v katastrálnom území Markušovce. Vyzývame preto organizáciu VSK MINERAL, s.r.o., Košice, ktorá má pridelený dobývací priestor Markušovce v tejto lokallite, aby upustila od príprav pre vykonávanie dobývania v tejto unikátnej lokalite. Zároveň vyzývame príslušné orgány štátnej správy, najmä miestne príslušný Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi a miestne príslušné orgány ochrany životného prostredia, aby nepovolili vykonávanie dobývania v tejto lokalite.

Vyzývame týmto všetkých kompetentných, aby pomohli pre občanov Slovenskej republiky zachrániť túto unikátnu prírodnú lokalitu pred jej úplným zničením len z dôvodu dosiahnutia zisku z predaja nerastného bohatstva, ktoré je vo vlastníctve Slovesnskej republiky.

Okrem toho, že v tejto likalite tu príroda vytvorila svojim unikátnym pyramidálnym reliéfom, spolu s pôsobením podzemných tokov, výnimočnú zónu s priaznivým energetickým pôsobením na živé organyzmi, ktoré boli preukázané fyzikálnymi meraniami, predstavujú svahy v tejto lokallite aj unikátny biotop s výskytom mnohých liečivých rastlín, z ktorých niektoré sú aj zákonom chránené.

Ide najmä o Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), ktorý je kráľom slovenských orchideí. Je to rastlina z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Na Slovensku patrí medzi ohrozené a chránené druhy so značnou spoločenskou hodnotou. Ide teda o zákonem chránený ohrozený druh v kategorii zranitelné (VU). V Českej republike je zákonom chránený dokonca ako silno ohrozený druh (C2b). Ako všechtky druhy čeľade Orchidaceae spadá pod ochranu mezinárodnej dohody CITES. Je tiež uvedený v prílohe II. Smernice o stanovištiach 92/43/EHS (NATURA 2000).

Zo vzácne sa vyskytujúcich húb na Slovensku tu rastie aj Ryšavec šikmý (väčšinou sa používa ľudový ruský názov sibírska Čaga), latinsky Innonotus obliquus. Najmä v ruskom ľudovom liečiteľstve, ale tiež v ďalších štátoch severnej Európy, je táto huba tradične využívaná ako liek, mimo iné aj na rakovinu. Zatiaľ ovšem neexistujú žiadne vysoko kvalitné vedecké váskumy, ktoré by toúto schopnosť vedecky potvrdzovali. Rezavec šikmý obsahuje mnoho živín a prírodnýchch liečivých látok, mezi ktoré patrí: betulin a kyselina betulinová, melanin, polysacharidy rozpustné vo vode, polysacharidy rozpustné v alkohole, polysacharidy viazané na bielkoviny, beta glukany, stopové minerály, vláknina a aminokyseliny.

Dúfame preto, že podpis každého, komu nie je ľahostajná táto lokalita a má záujem o záchranu tejto jedinečnej lokality, ako dedičstva nás všetkých, našich potomkov a nasledujúcich generácií, pomôže zastaviť pripravovanú likvidáciu tejto lokality v podobe zriadenia kameňolomu a povolenia dobývania v tomto kameňolome.

A práve naopak, pomôže tiež zachrániť a bezpečne sprístupniť staré banské dielo, štôlňu, ktorá sa nachádza vo svahu centrálneho kopca Stožkov, ktorú využívajú ľudia práve vďaka unikátnemu pôsobeniu silnej koncentrácie záporne nabitých iónov (aniónov). Tieto anióny přispívají k telesnej rovnováhe, energii a celkovému zdraviu živých organizmov.

Děkujeme za podporu 

K podpisu petice se dostanete kliknutím zde →

Regenračné centrum