Geologické sondy na bosenské pyramidě Slunce

Proč je to pyramida a ne přírodní útvar? Celkem bylo provedeno 6 sond. Vrtání trvalo sedm dní v různých nadmořských výškách na třech stranách pyramidy Slunce.

Příprava a povolení

Získat povolení k zahájení výzkumných prací nebylo jednoduché.  Na vrcholu pyramidy Slunce existovalo královské město Stari grad, které bylo prohlášeno před pár lety za národní kulturní památku. Proto nebylo možné provádět vrty ve starém městě na vrcholu.

Muzeum ve Visoku souhlasilo s provedením výzkumných sond za podmínky, že celý projekt bude financovat Dr. Osmanagich z vlastních zdrojů. Později udělilo souhlas také ministerstvo vědy a výzkumu s tím, že se bude spolupracovat na výzkumu.  Poslední potřebné povolení přišlo ze Státního institutu na ochranu památek Bosny a Hercegoviny.

Výběrové řízení na dodavatele vyhrála sarajevská firma Consolidation and Construction, která se specializuje na provádění průzkumných prací a je licencována příslušným ministerstvem.

Průzkumné vrty

Celkem bylo provedeno 6 sond. Vrtání trvalo sedm dní v různých nadmořských výškách na třech stranách pyramidy Slunce: od západu k severu a na východní straně.

Muzeum ve Visoku poskytlo terénní mapu. Ve stření části mapy je kopec Visočica (pyramida Slunce), který má pyramidální tvar. Strany jsou orientovány ke světovým stranám východ-západ, sever-jih, tak jako všechny pyramidy světa. Tři strany pyramidy Slunce jsou jasně vidět, čtvrtá je ukryta pod nánosy materiálu.  Nánosy vznikly táním ledovců při poslední době ledové.

První sonda byla umístěna na samém okraji porostu pod vrcholem severní strany  pyramidy Slunce. Je to místo v nejvyšší nadmořské výšce, mimo chráněné území, kam bylo možné vrtnou soupravu dopravit . Pod dohledem inženýra Kemala byla plošina správně stabilizovaná. Vrtná tyč vstupuje do půdy pod úhlem 90 stupňů. Na odběr vzorků byly připraveny dřevěné odnosky. Vrtná hlavice pro odběr vzorků má průměr 140 mm. Vzorky pro analýzu se odebírají každých 30 centimetrů.

V hloubce 17 metrů narazila sonda na usazeniny staré stovky tisíc let. Pro analýzu byly odebrány vzorky do hloubky 14 metrů.

Sonda číslo 2 byla provedena na severovýchodní straně pyramidy Slunce. Třetí sonda byla provedena na východní straně a čtvrtá na severozápadní straně.

Sondy číslo 5 a 6 byly provedeny na severní přístupové plošině v různých nadmořských výškách, ve vzdálenosti 100 a 150 metrů od první sondy.

Geologická analýza

Odbornou analýzu prováděl zkušený místní geolog, který zná Bosenské hory, jejich geologické složení a běžnou strukturu vrstev. V tomto případě to byl člověk, který má dvacet pět let zkušeností  z mnoha vrtů do hloubek stovek metrů.

Sonda č. 1

V hloubce 2,70 metru je mezi dvěma vrstvami jílu kamenná drť (deska?). V hloubce 5,20 metrů byl nalezen kámen obsahující železo. Potom v hloubce 7,30 metrů jsou černé stopy (organický materiál, fosilní pozůstatky, výroba uhlí?).

V 7,80 metrech je velmi zajímavá anomálie: jádro obsahovalo slín, písek a černé stopy (organický materiál). Slín (glina) je jemnozrnná sedimentární hornina složená z vápence a jílu v různých poměrech. Slín je nepropustný, takže pod ním nemohl být písek přirozeně nalezen. Toto zjištění je nelogické, dá se vysvětlit pouze porušením nepropustné vrstvy. Logickým řešením může být lidská činnost: budování vodních kanálů, filtrace? Na několika místech byl zaznamenán organický materiál.

V hloubce 8,20 metrů se objevila další nelogičnost – vrstva hnědé hlíny. Trochu hlouběji, v 8,50 metrech, je vrstva pevného (betonového) kamene shodná s vrstvou nalezenou v sondě č. 3. V hloubce od 9,90 do 10,20 metrů je vrstva „dekorativního“ kamene s příměsí železa.

Mezi 11,65 m a 11,90 m je hnědá vrstva nepodobná přírodnímu materiálu, není to kámen. V hloubce 13,30 metrů se opět vyskytují anomálie: slín, organická hmota a štěrk. Kde se vzaly v nepropustné vrstvě jiné materiály? Ve 14,20 metrech je opět vrstva „dekorativního“ kamene. Dole se nachází slínová vrstva, která je logicky pevným základem pro stavbu budov (v našem případě pro podporu pyramidy). Hloubka 14,40 m přináší novou anomálii: slín ukazuje vertikální vrstvení namísto očekávaného (přirozeného) horizontálního.

Něco se dělo nad podkladní nepropustnou vrstvou slínu.  V hloubce 14,80 metrů je pod slínem kámen (?). A dál, z přirozeného hlediska, nelogicky smíchaný slín, štěrk, kamenný materiál. Z pohledu stavby je to zcela logické: vodotěsná glina (slín) slouží jako vyrovnávací deska. O něco hlouběji, od 15,20 do 15,40 metrů, je směs hlíny, slínu a kamene.

V hloubce 16 – 17 se nachází vertikální pevné a nepropustné sedimentární slínové vrstvy.

Je evidentní, že tato nejhlubší vrstva – plochá pevná a nepropustná –  tvoří základnu, na které byla pyramida postavena.

Sonda č. 2

V hloubce 2,40 metrů byla nalezena hnědá vrstva, což je anomálie. Kamenný mramor byl nalezen v  3,60 metrech, což je také nelogické. Poté jíl přechází do slínu.  Takže tato sonda naznačuje, že na této straně kopce Vysočice bylo něco postaveno.

Sonda č. 3

Jedná se o převážně kamenitou oblast. V hloubce 2,10 metrů není umělý betonový kámen. Hlouběji, v 3,10 metrech, jsou různé druhy velmi tvrdého materiálu. Spojení mezi nimi je pevné. Vypadá to jako kamenný blok se zřetelným pojivem, ale jeho kvalita není dobrá (nekvalitní beton).

Na obrázku je vidět vzorek „betonu“ obsahujícího různé druhy kamenného materiálu. Jedná se o kamenný blok, složený z přírodních materiálů, z kterého jsou postaveny stěny pyramidy.

Sonda č. 4

Čtvrtý vrt byl velkým překvapením. Hnědý leštěný kámen (uhlazování je dílem lidské ruky) je rovnoměrně rozložen ve vrstvách 20 cm v následujících hloubkách: 2,20 až 2,40 metrů, 3,30 až 3,50 metrů a v hloubce 4,40 až 4,60 metrů. Tento hlazený kámen mohl tvořit dekorativní podlahy a byl nalezen také v dalších dvou vrtech.

Uhlazený hnědý kámen, který se pravidelně objevuje ve vrtech, zdobil podlahy podzemních místností v pyramidě. Jedná se o kompaktní kámen o rozměrech 20 cm, který bl uložený v místnostech.

Sondy č. 5 a 6

Vrty č. 5 a 6 byly provedeny 100 a 150 metrů od první sondy. V hloubce 1,20 – 1,30 metru existují ploché desky z pevného pískovce. Několik jsme jich vykopali a odřezali. Tloušťka desky je 10-15 centimetrů s hlazenou vrstvou na povrchu tl.2 – 3 mm.  Přírodní pískovec nemá nikdy tak malou tloušťku, tvoří spíš velké balvany. Plotny pod pyramidou Slunce mají šířku 10 – 15 metrů a jsou uloženy na slínové vrstvě.

Umístění těchto sond nebylo náhodné. Dalo se předpokládat, že na této desce před pyramidou byly postaveny přístupové schody z leštěných kamenů.

Autorem geologických komentářů je geoložka Nadia Nukič, která má víc jak 25 let zkušenosti  z mnoha vrtů do hloubek stovek metrů v Bosně a Hercegovině.

Názory odborníků

Autorem geologických komentářů je geoložka Nadia Nukič, která má víc jak 25 let zkušenosti  z mnoha vrtů do hloubek stovek metrů v Bosně a Hercegovině.

Bosenský sedimentolog Dr. Radi Kovačevič zpracovával 6 vzorků z průzkumných vrtů. O uměle vyrobeném betonu, jak jsme ho nazvali, si zprvu myslel, že jde relativně pevný konglomerát s vápencovým pojivem.  Tvrdí, že je těžké odpovědět zda byly bloky vyrobeny uměle. Jedno je jisté, že bloky obsahují z 90% přírodní materiál. U jednoho vzorku dekorativního kamene  nedokázal vysvětlit jeho umístění ve vodorovných vrstvách.  Dr. Kovačevič v zásadě nevylučuje možnost použití přírodního materiálu pro výstavbu.

Národní archeologické muzeum v Sarajevu poslalo do Visoka mladého může. Šijarič si krátce prohlédl palety se vzorky vrtných jader a prohlásil, že pro něj tam není nic zajímavého.  Je to pochopitelné, protože vzorky neobsahují některé archeologické artefakty, jako jsou mince, keramika, nástroje a podobně.

Další analýza proběhla v geologickém oddělení University of Houston. Vedoucí, profesor Dr. Reid, na první pohled nedokázal říct ani slovo, přestože jde o hlavního odborníka v této oblasti. Při analýze vzorků strávil mnoho času a vše co k tomu dokázal říct bylo: „Je těžké říct co to je. Jedná se o typ materiálu, který má velmi jemné granule. “

Proč je to pyramida a ne přírodní útvar

Měl kopec Visočica pyramidální tvar? Ne.

  • Přírodní kopce nikdy nemají přesný tvar, pouze dvě, nebo tři strany můžou vypadat jako pyramida. Inteligentní člověk v dávné minulosti provedl rozsáhlé zemní práce, aby upravil Visočicu do tvaru dokonalé pyramidy. Srovnal existující strany pyramidy, přesunul stovky tun materiálu jen proto, aby získal přesný tvar.
  • To vysvětluje zdánlivě nevysvětlitelné věci, geologické anomálie, které jsou zmíněny v předchozích kapitolách. Směs slínu, písku, štěrku, mladé hlíny – to vše bylo způsobeno velkými přesuny materiálu.
  • Je samozřejmé, že přijdou otázky, kdo, kdy a jakou technologií to dokázali? Otázky mají smysl, ale odpovědi jsou stejné jako v případě stavby obrovských umělých kopců v anglickém Silbury Hills nebo přesunu bloků s hmotností stovek tun v Peru, nebo Balbecku.
  • Pomocný materiál, především slín, sloužil jako pevný podklad pro budování staveb. V naše případě je to stupňovitá bosenská pyramida Slunce.
  • Lidé v minulosti neměli potřebu vyrábět umělé materiály jako dnes my. Žili v souladu s přírodou, kterou znal a respektovali lépe než my. Strany pyramidy Slunce byly zvýšeny a srovnány směsí přírodního kamene s vápencovým materiálem (nekvalitní beton).
  • Horniny, které se zde vyskytují se liší věkem. Jak prohlásil geolog, „v případě Vysočice to nebylo přirozeně možné, protože jde o horniny neogénu a kvartéru.“
  • Jsou v pyramidě vnitřní prostory? Místnosti uvnitř vysvětlují vertikální slínové vrstvy namísto horizontálních.
  • Základy jsou vyrobeny ze štěrku, písku a kamene.
  • Přítomnost železa v kameni není překvapující. Starověký člověk věděl o specifických vlastnostech tvaru pyramidy a jejím vlivu na úroveň lidské energie. Věděl také o účincích některých kovů, které zvyšují energetické toky.

Dr. S.Osmanagich, Jiri Matejka 2017

Regenračné centrum