Neexistující riziko mrtvice

Kdo měl vyšší cholesterol, tím méně riskoval úmrtí

„Neustále nám připomínají, že zvýšená hladina cholesterolu představuje smrtící ohrožení kardiovaskulárními chorobami, jako například srdeční slabostí, infarktu a mrtvicím“. Už několikrát jsem předestřel důkazy naznačující, že cholesterol není zabiják, kterého z něj udělali.

Jedním z hlavních důkazů je fakt, že snížení cholesterolu nemá zřejmě velký vliv na zdraví. Jedna recenze před lety dospěla k závěru, že statiny (nejčastěji předepisované léky na snižování hladiny cholesterolu) snižují celkové riziko úmrtí, jiné léky na úpravu tuku, jako jsou fibráty apod., ne.

Ukazuje se, že způsob, jakým statiny snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění, nemá nic společného s cholesterolem. Nehledě na schopnost redukovat cholesterol – statiny skutečně mají několik známých dalších účinků, jimiž by teoreticky mohly riziko kardiovaskulárního onemocnění snížit. Jinými slovy, příznivé účinky statinů nemusí mít nic společného se skutečností, že snižují hladinu cholesterolu.

Vyšší hladiny cholesterolu souvisí s nižším rizikem úmrtí na kardiovaskulární choroby

K podpoře tohoto názoru máme k dispozici některé důkazy. Statiny například omezují riziko kardiovaskulárního onemocnění u lidí s normálními či nízkými hladinami cholesterolu. Současně rovněž významně omezují riziko mrtvice, třebaže cholesterol v tomto případě představuje zanedbatelný nebo neexistující rizikový faktor.

Přemýšlel jsem o tom při čtení článku o novém výzkumu v nedávném vydání Archives of Internal Medicine. [2] Článek se v první řadě zabývá vztahem mezi hladinami cholesterolu a rizikem mrtvice v Japonsku. Než se dostaneme k jeho závěrům, bude dobré, když si uvedeme některá důležitá základní fakta ohledně mrtvice a jejích forem.

Příčinou všech typů mrtvice je stav, kdy dojde k dlouhodobějšímu přerušení přísunu krve do mozku. Zde existují dvě hlavní možnosti. Při jednom typu, známém jako hemoragická mrtvice, dojde k prasknutí krevní cesty a krvácení. Při druhém hlavním typu, známém jako ischemická mrtvice, dojde k zablokování krevní cesty.

Ischemické mrtvice dělíme do dvou hlavních podtypů. Při prvém dojde k zablokování kombinací arteriosklerózy a srážení krve – to je takzvaná „atherothrombotická“ mrtvice. V jiných případech se mohou tvořit drobné krevní sraženiny v srdci. Ty pak putují cévami do mozku, kde způsobí zablokování – takzvanou „kardioembolickou“ mrtvici.

Jedním z bodů vypíchnutých v článku[2] je fakt, že v Japonsku, jsou kardioembolické mrtvice relativně běžné. Zde patrně je nějaká spojitost mezi nízkou hladinou cholesterolu a poruchou srdečního rytmu, známou jako fibrilace síní. Důležité přitom je že fibrilace síní je rizikový faktor pro utváření sraženin v srdci a tedy i mrtvice kardioembolického typu. Může zvýšené riziko kardioembolické mrtvice, sdružené s nízkým cholesterolem, vyvážit údajně snížené riziko atherothrombotické mrtvice? Jinými slovy, mohou problémy sdružené s nízkým cholesterolem předčit domnělé výhody?

Autor článku, Dr. Hisako Tsuki z Kansai Medical University v Japonsku, prezentoval údaje pro riziko mrtvice při různých hladinách cholesterolu u více, než 16 500 lidí, sledovaných téměř celou dekádu. Hladiny cholesterolu byly rozčleněny do čtyř skupin:

méně než 4,1 mmol/l
4,1 – až 5,2 mmol/l
5,2 – až 6,2 mmol/l
vyšší než 6,2 mmol/l

Výsledky ukázaly, že u jedinců ve skupině s nejvyšší hladinou cholesterolu bylo riziko úmrtí na ischemickou mrtvici v porovnání s nejnižší o 71% menší. Tedy, čím vyšší hladina cholesterolu, tím nižší riziko. Jinak řečeno: zdá se, alespoň co se ischemické mrtvice týče, že problémy sdružené s nízkým cholesterolem skutečně převažují nad jakýmikoli deklarovanými nevýhodami.

Výsledky pro hemoragickou mrtvici ovšem byly ještě překvapivější: riziko ve skupině s nejvyšším cholesterolem bylo o 96% nižší, než u skupiny s nejnižší hladinou. Tedy opět, čím vyšší cholesterol, tím menší riziko.

Úhrnně vzato bylo riziko úmrtí při všech formách mrtvice ve skupině s nejvyšší hladinou cholesterolu o 77% nižší, než v nejnižší skupině.

Samozřejmě „víme“, že zvýšený cholesterol je příčinou srdečních chorob, takže vyšší cholesterol možná předčí všechny výhody jen, co se týče mrtvice. Skutečností ovšem je, že zmíněný výzkum u lidí s nejvyššími hodnotami cholesterolu neshledal ani žádné významně zvýšené riziko úmrtí na srdeční choroby.

Prospěšný cholesterol

Jak to tedy vypadá, když dáme všechna tato data dohromady a zvážíme vztah mezi úmrtím v důsledku kardiovaskulárního onemocnění (srdečních chorob a mrtvic) a zvýšeným cholesterolem?

Ukazuje se, že čím kdo měl vyšší cholesterol, tím méně riskoval úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. U sledovaných lidí s nejvyšším cholesterolem bylo riziko úmrtí o 58% nižší, než u lidí ve skupině s jeho nejnižší hladinou.

Jistěže. Není vyloučeno, že uvedené údaje platí specificky pro Japonce, jelikož mají relativně vysoký výskyt mrtvic v poměru k onemocněním srdce. Domnívám se však, že i kdyby to tak bylo, pak už sama skutečnost, že vyšší cholesterol neznamená zvýšené riziko úmrtí nejen na srdeční choroby, ale ani na jednu z obou hlavních forem mrtvice, stojí za povšimnutí a zaslouží si být zmíněna. Pravdou ovšem je, že jsem o tomto výzkumu dosud nikde nic neviděl, ba nezaslechl ani pípnutí. Jak jinak. Pokud někdo nekriticky koupil hypotézu o škodlivosti cholesterolu, je jediné, co může dělat, neříkat vůbec nic.

Odkazy
1. Studer M, et al. Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality: a systematic review. Arch  Intern Med 2005;165(7):725 30
2. Tsuji H. Low serum cholesterol level and increased ischemic stroke mortality. Archives of Internal Medicine. 2011;171(12):1121-1123

Regenračné centrum